Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Užimtumo didinimo programos įgyvendinimas

                                                                                                                        PATVIRTINTA                                                                                                                                                        Šiaulių rajono savivaldybės tarybos
2019 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. T-18

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMA

I SKYRIUS

ĮVADAS

 

1. Šiaulių rajono savivaldybės 2019 metų užimtumo didinimo programa (toliau – programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymu, Užimtumo didinimo programų rengimo ir jų finansavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. A1-257 ,,Dėl Užimtumo didinimo programų rengimo ir jų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

2. Programa skirta šioms tikslinėms bedarbių grupėms:

2.1. rūpintiniams, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta rūpyba, kol jiems sukaks 25 metai;

2.2. nėščioms moterims, vaiko motinai (įmotei) arba tėvui (įtėviui), vaiko globėjui, rūpintojui ir asmenims, faktiškai auginantiems vaiką (įvaikį) iki 8 metų arba neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų (iki 2005 m. liepos 1 d. pripažintą vaiku invalidu), ir asmenims, prižiūrintiems sergančius ar neįgalius šeimos narius, kuriems Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimu nustatyta nuolatinė slauga ar priežiūra;

2.3. grįžusiems iš laisvės atėmimo vietų, kai laisvės atėmimo laikotarpis buvo ilgesnis kaip 6 mėnesiai, jeigu jie kreipiasi į Užimtumo tarnybą prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo grįžimo iš laisvės atėmimo vietų;

2.4. piniginės socialinės paramos gavėjams;

2.5. priklausomiems nuo narkotinių, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų, baigusiems psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programas, jeigu jie kreipiasi į Užimtumo tarnybą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programos baigimo;

2.6. prekybos žmonėmis aukoms, baigusioms psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programas, jeigu jos kreipiasi į Užimtumo tarnybą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo psichologinės socialinės ir (ar) profesinės  reabilitacijos programos baigimo;

2.7. grįžusiems į Lietuvą nuolat gyventi politiniams kaliniams ir tremtiniams bei jų šeimų nariams (sutuoktiniui, vaikams (įvaikiams) iki 18 metų), jeigu jie kreipiasi į Užimtumo tarnybą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo grįžimo į Lietuvą nuolat gyventi dienos;

2.8. turintiems pabėgėlio statusą ar kuriems yra suteikta papildoma ir laikinoji apsauga;

2.9. asmenims, patiriantiems socialinę riziką;

2.10. vyresniems kaip 40 metų.

3. Programos dalyviai – Šiaulių rajono savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybės administracija), Užimtumo tarnyba, dalyvauti programoje atrinkti bedarbiai, Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje vykdančios veiklą atrankos būdu parinktos įmonės, įstaigos ir organizacijos.

4. Programos tikslai:

4.1. užtikrinti valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos (dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas) vykdymą;

4.2. siekti kuo didesnio gyventojų užimtumo, kad jie turėtų galimybę ugdyti darbo įgūdžius ir dirbti kvalifikaciją atitinkantį darbą;

4.3. sudaryti galimybes programos 2 punkte išvardintiems ieškantiems darbo asmenims greičiau integruotis į darbo rinką ir užsidirbti pragyvenimui būtinų lėšų;

4.4. sumažinti nedarbo lygį Šiaulių rajono savivaldybėje.

 

II SKYRIUS

BŪKLĖS ANALIZĖ

5. Oficialiosios statistikos duomenimis, Šiaulių rajono savivaldybėje 2018 m. liepos 1 d. gyveno 41 459 gyventojai.

6. Šiaulių teritorinės darbo biržos duomenimis, 2018 m. rugsėjo 25 d. buvo įregistruota 2 212 Šiaulių rajono savivaldybėje gyvenančių bedarbių.

7. Lentelėje pateikiami duomenys apie programos 2 punkte išvardintų tikslinių grupių bedarbių skaičių ir jų kvalifikaciją:

 

Šiaulių rajono tikslinių grupių bedarbių skaičius ir jų kvalifikacija

 

Eil. Nr.

Tikslinės bedarbių grupės

Bedarbių skaičius

Iš viso

Iš jų nekvalifikuoti

1

2

3

4

Iš viso bedarbių, iš jų:

2 212

824

1.

rūpintiniai, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta rūpyba, kol jiems sukaks 25 metai

0

0

2.

nėščios moterys, vaiko motina (įmotė) arba tėvas (įtėvis), vaiko globėjas, rūpintojas ir asmenys, faktiškai auginantys vaiką (įvaikį) iki 8 metų arba neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų (iki 2005 m. liepos 1 d. pripažintą vaiku invalidu), ir asmenys, prižiūrintys sergančius ar neįgalius šeimos narius, kuriems Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimu nustatyta nuolatinė slauga ar priežiūra

47

13

3.

grįžę iš laisvės atėmimo vietų, kai laisvės atėmimo laikotarpis buvo ilgesnis kaip 6 mėnesiai, jeigu jie kreipiasi į teritorinę darbo biržą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo grįžimo iš laisvės atėmimo vietų

1

0

4.

piniginės socialinės paramos gavėjai, iš jų:

485

284

4.1.

asmenys, patiriantys socialinę riziką

22

16

5.

priklausomi nuo narkotinių, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų, baigę psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programas, jeigu jie kreipiasi į teritorinę darbo biržą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programos baigimo

0

0

6.

prekybos žmonėmis aukos, baigusios psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programas, jeigu jos kreipiasi į teritorinę darbo biržą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programos baigimo

0

0

7.

grįžę į Lietuvą nuolat gyventi politiniai kaliniai ir tremtiniai bei jų šeimų nariai (sutuoktinis, vaikai (įvaikiai) iki 18 metų), jeigu jie kreipiasi į teritorinę darbo biržą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo grįžimo į Lietuvą nuolat gyventi dienos

 

0

0

1

2

3

4

8.

turintys pabėgėlio statusą ar kuriems yra suteikta papildoma ir laikinoji apsauga

0

0

9.

vyresni kaip 40 metų

1 715

651

 

8. Atlikus analizę nustatyta, kad apie 50 procentų tikslinių grupių bedarbių yra nekvalifikuoti. Atsižvelgiant į seniūnų pasiūlymus, pasitarus su seniūnijų bendruomenių atstovais ir socialiniais darbuotojais, įvertinus tikslinių grupių bedarbių integravimosi į darbo rinką galimybes, darytina išvada, kad viena iš priimtiniausių Užimtumo didinimo programos priemonių yra laikinieji darbai. Užimtumo didinimo programos rengimo ir įgyvendinimo komisijos siūlymu 60 procentų  programos lėšų skiriama laikiniesiems darbams, pasirinkta laikinųjų darbų trukmė 4 mėnesiai.

9. Įvertinus tikslinės dotacijos savivaldybės biudžetui lėšas, skirtas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. A1-741 ,,Dėl Valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2019 metais paskirstymo savivadybių administracijoms patvirtinimo“ bei pasirinktą laikinųjų darbų trukmę, numatoma į laikinuosius darbus įdarbinti 20 asmenų.

10. Siekiant suaktyvinti darbo ieškančių asmenų, turinčių kvalifikaciją, integravimąsi į darbo rinką, programoje numatoma profesinių įgūdžių atnaujinimo priemonė, kuriai numatoma skirti 40 procentų programos lėšų.

 

III SKYRIUS

PASLAUGŲ IR PRIEMONIŲ PLANAS

 

11. Programos tikslams pasiekti numatomos šios priemonės:

11.1. laikinieji darbai;

11.2. profesinių įgūdžių atnaujinimas.

12. Įgyvendinant laikinųjų darbų priemonę, numatoma organizuoti tokius laikino pobūdžio darbus:

12.1. valstybinės reikšmės parkų, istorijos, archeologijos ir kultūros objektų teritorijų šienavimo, vejos pjovimo, gėlynų sodinimo, ravėjimo, krūmų retinimo, medžių genėjimo, lapų ir kitų augalinių atliekų sutvarkymo, šiukšlių surinkimo ir kiti laikino pobūdžio su želdinių priežiūra susiję darbai;

12.2. sniego kasimas, ledo nuvalymas nuo takų, smėlio barstymas, sniego šlavimas ir kiti laikino pobūdžio su sniego pašalinimu susiję darbai valstybinės reikšmės parkų, istorijos, archeologijos ir kultūros objektų teritorijose;

12.3. gatvių, kelių, pakelių, pėsčiųjų ir dviračių takų, istorijos ir kultūros paveldo, parkų, muziejų, kapinių, turizmo objektų, kitų saugomų bei turinčių išliekamąją vertę objektų bei kitų visuomeninės paskirties rajono teritorijų, esančių valstybinėje žemėje, aplinkos tvarkymo darbai;

12.4. savivaldybei priskirtų patikėjimo teise valdyti kelio statinių ir kitų viešo naudojimo objektų smulkaus remonto ir teritorijų šienavimo, šiukšlių surinkimo po žiemos ir kiti laikino pobūdžio darbai;

12.5. valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių laikino pobūdžio smulkaus remonto, priežiūros ir aplinkos tvarkymo darbai.

13. Vykdant laikinuosius darbus numatoma įdarbinti 20 nekvalifikuotų bedarbių.

14. Vidutinė numatoma vieno programos dalyvio darbų trukmė – 4 mėnesiai, maksimali trukmė –  6 mėnesiai.

15. Numatomi laikinųjų darbų  įgyvendinimo rezultatai:

15.1. suteikta galimybė 20 Šiaulių rajono bedarbių laikinai įsidarbinti ir užsidirbti pragyvenimui būtinų lėšų;

15.2. sumažėjęs nedarbo lygis Šiaulių rajone.

16. Profesinių įgūdžių atnaujinimo priemonė skirta kvalifikuotiems (baigusiems profesinio mokymo, aukštesniąją arba aukštąją mokyklą) 2 programos punkte išvardintų tikslinių grupių bedarbiams.

17. Bedarbių profesiniams įgūdžiams atnaujinti atrankos būdu parinkti darbdaviai įdarbina bedarbius pagal jų įgytą kvalifikaciją, padeda atnaujinti gebėjimus dirbti numatytą darbą.

18. Asmens profesinių ir darbinių įgūdžių atnaujinimo remiamas laikotarpis – 6 mėnesiai.

19. Įgūdžių atnaujinimo remiamam laikotarpiui pasibaigus, darbdavys privalo įdarbinti ne trumpesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui ne mažiau kaip 50 procentų priemonėje dalyvavusių asmenų.

20. Darbdavys, neįvykdęs 19 punkte nurodytų įsipareigojimų, vienus metus priemonei pasibaigus neturi teisės dalyvauti atrankoje bedarbių profesiniams įgūdžiams atnaujinti. Jeigu atrankoje dalyvaujantis  darbdavys 19 punkte nurodytus įsipareigojimus įvykdė iš dalies, apie jo dalyvavimą atrankoje sprendžia darbdavius atrenkanti komisija.

21. Vykdant profesinių įgūdžių atnaujinimo priemonę numatoma įdarbinti 10 kvalifikuotų bedarbių.

22. Numatomi profesinių įgūdžių atnaujinimo įgyvendinimo rezultatai:

22.1. suteikta galimybė įsidarbinti ir atnaujinti profesinius įgūdžius ne mažiau kaip 10 asmenų 6 mėnesių laikotarpiui, iš jų ne mažiau kaip 5 asmenis po remiamojo laikotarpio  numatoma įdarbinti papildomai ne trumpesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui;

22.2.  sumažėjęs nedarbo lygis Šiaulių rajone.

23. Programos vykdytojai – Savivaldybės administracija, Užimtumo tarnyba, Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje vykdančios veiklą atrankos būdu parinktos įmonės, įstaigos ir organizacijos.

24. Programoje numatytų dalyvauti bedarbių atranką vykdo Užimtumo tarnyba, bendradarbiaudama su Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriumi bei seniūnijomis.

25. Darbdavių, pageidaujančių įgyvendinti užimtumo programą, atranką vykdo Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nustatyta tvarka.

 

IV SKYRIUS

PROGRAMOS FINANSAVIMAS

 

26. Programos finansavimo šaltinis yra valstybės biudžeto speciali tikslinė dotacija savivaldybės biudžetui, skirta valstybinei funkcijai – dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas.

27. Laikinųjų darbų finansavimo tvarka:

27.1. darbdaviams, įdarbinusiems Užimtumo tarnybos siųstus asmenis pagal darbo sutartį laikiniesiems darbams atlikti, už kiekvieną įdarbintą asmenį mokamos šios subsidijos darbo užmokesčiui, skirtos iš dalies ar visiškai apmokėti šias išlaidas:

27.1.1. darbo užmokesčio už įdarbinto asmens faktiškai dirbtą laiką, apskaičiuoto pagal tą mėnesį galiojantį Vyriausybės patvirtintą minimalų valandinį atlygį;

27.1.2. draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokoms, apskaičiuotoms nuo 26.1.1 papunktyje nurodyto darbo užmokesčio;

27.1.3. piniginei kompensacijai už nepanaudotas atostogas (įskaitant draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų sumą).

28. Profesinių įgūdžių atnaujinimo finansavimo tvarka:

28.1. darbdaviams, įdarbinusiems asmenis profesiniams įgūdžiams atnaujinti, už kiekvieną įdarbintą asmenį savivaldybė moka:

28.1.1. tą mėnesį galiojančios Vyriausybės patvirtintos minimalios mėnesinės algos dydžio subsidiją darbo užmokesčiui, skirtą iš dalies apmokėti įdarbinto asmens darbo užmokestį;

28.1.2. subsidiją draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokoms, apskaičiuotoms nuo Vyriausybės patvirtintos minimalios mėnesinės algos pagal tai įmonei nustatytą įmokų tarifą;

28.2. jeigu įdarbintas asmuo dirbo ne visą mėnesio darbo laiką, subsidija mokama už faktiškai dirbtą laiką;

28.3. darbdavys įsipareigoja prisidėti savo lėšomis, mokėdamas darbo sutartyje numatyto dydžio darbo užmokestį, atitinkantį įdarbinto asmens kvalifikaciją bei kitas įstatymais numatytas išmokas bei mokesčius. Atrankos metu pirmenybė teikiama tam darbdaviui, kuris įsipareigoja mokėti didesnį darbo užmokestį. Pasibaigus remiamajam laikotarpiui, darbdavys, įdarbinęs asmenį ne trumpesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui, iš savo lėšų moka visą darbo užmokestį ne mažesnį kaip remiamuoju laikotarpiu ir visas su to asmens įdarbinimu susijusias įstatymų numatytas išmokas bei mokesčius.

29. Programos 27.1 ir 28.1 papunkčiuose nurodytas subsidijas darbo užmokesčiui darbdaviams moka bei programos lėšų apskaitą tvarko Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyrius.

30. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 48 straipsnio 4 dalimi, programos administravimui skiriami 4 procentai programos įgyvendinimo lėšų.

31. Šiaulių rajono savivaldybės 2019 m. užimtumo didinimo programos lėšos:

 

Programos priemonės

Programos lėšos, Eur

Vidutinė priemonės kaina 1 asmeniui, Eur

Numatomas asmenų, kurie galės pasinaudoti priemone, skaičius

Laikinieji darbai

51 034,00

2 551,70

20

Profesinių įgūdžių atnaujinimas

34 022,00

3 402,20

10

Programos administravimas

 

3 544,00

-

-

Iš viso:

88 600,00

2835,20

30

 

32. Siekiant kuo efektyviau įsisavinti lėšas, programa gali būti tikslinama vienos programos priemonės neįsisavintą lėšų likutį skiriant kitai programos priemonei finansuoti.

 

V SKYRIUS

PROGRAMOS TĘSTINUMO ANALIZĖ IR PROGNOZĖ

 

33. Savivaldybės administracija iki einamųjų metų spalio 1 dienos parengia ateinančių metų

programos projektą ir pateikia svarstyti Trišalei tarybai prie Užimtumo tarnybos. Apsvarstytą ir prireikus patikslintą projektą tvirtina Šiaulių rajono savivaldybės taryba. Tvirtinant programos projektą numatomos ir ateinančių metų prognozės.

34. Vadovaujantis gyventojų užimtumą reglamentuojančiais teisės aktais, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos rekomendacijomis ir atsižvelgiant į Šiaulių teritorinės darbo biržos pateiktus duomenis, numatomos tokios 2020–2021 metų programos prognozės:

 

 

2020 metai

2021 metai

Lėšos, tūkst. Eur

Numatoma įdarbinti bedarbių

Lėšos,

 tūkst. Eur

Numatoma

įdarbinti bedarbių

188,8

70

188,8

60

 

35. Prognozės yra apytikslės ir gali keistis. Konkrečios programos įgyvendinimo priemonės bus numatytos tvirtinant atitinkamų metų Užimtumo didinimo programas.

 

VI SKYRIUS

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA IR ĮVERTINIMAS

 

36. Programos vertinimo kriterijai:

36.1. įsisavintos lėšos pinigine ir procentine išraiška;

36.2. programos įgyvendinimo laikotarpiu įdarbintų asmenų skaičius;

36.3. programai pasibaigus įdarbintų programos dalyvių skaičius.

37. Programai įgyvendinti, darbdaviams atrinkti ir lėšoms paskirstyti Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu  sudaroma komisija.

38. Įdarbinamų asmenų skaičius ir lėšos darbdaviams paskirstomos Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, atsižvelgiant į atrankos rezultatus.

39. Už Užimtumo tarnybos siunčiamų bedarbių įdarbinimą, darbų saugą, kokybišką paskirtų darbų atlikimą, paskirtų lėšų tinkamą įsisavinimą ir pateikiamų dokumentų teisingumą tiesiogiai atsako darbdaviai. Seniūnijose darbdavių funkcijas vykdo seniūnai.

40. Programos įgyvendinimą koordinuoja Savivaldybės administracijos Turto valdymo skyrius.

41. Programos lėšų apskaitą tvarko Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyrius.

42. Programos įgyvendinimą, lėšų programai įgyvendinti panaudojimą kontroliuoja Savivaldybės administracijos centralizuota vidaus audito tarnyba.

VII SKYRIUS

PROGRAMOS VIEŠINIMAS

 

43. Informacija apie programą ir jos įgyvendinimo metu pasiektus rezultatus bus skelbiama Šiaulių rajono savivaldybės interneto svetainėje.

44. Informacija apie programos įgyvendinimo metu vykdomas priemones bus skelbiama  Šiaulių rajono spaudoje ir Šiaulių rajono savivaldybės interneto svetainėje.

 

_________________