Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

PIRMINĖ TEISINĖ PAGALBA

Pirminė teisinė pagalba - tai teisinė informacija, teisinės konsultacijos ir teisinio pobūdžio dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus, rengimas. Ši teisinė pagalba taip pat apima patarimus dėl ginčo išsprendimo ne teismo tvarka, veiksmus dėl taikaus ginčo išsprendimo bei taikos sutarties parengimą. Pirminę teisinę pagalbą turi teisę gauti visi Lietuvos Respublikos piliečiai, kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, taip pat kiti Lietuvos Respublikoje bei kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėtai gyvenantys fiziniai asmenys ir kiti Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse nurodyti asmenys.

Kam ir kokiomis sąlygomis teikiama teisinė pagalba

Pirminę teisinę pagalbą organizuoja ir (ar) teikia savivaldybių institucijos. Šiaulių rajono savivaldybės gyventojams pirminė teisinė pagalba teikiama V. Montvilos g. 4-107 kb., Šiauliai, kitų savivaldybių gyventojams pirminė teisinė pagalba teikiama jų savivaldybėse (adresus galite sužinoti apsilankę svetainėse http://www.teisinepagalba.lt ir http://www.teisesgidas.lt  Asmenys, norintys gauti pirminę teisinę pagalbą, neprivalo deklaruoti savo pajamų ir turto. Ji teikiama visiems fiziniams asmenims nemokamai.
Asmenys, norintys gauti pirminę teisinę pagalbą, turi kreiptis į savivaldybės vykdomąją instituciją pagal savo deklaruotą gyvenamąją vietą arba, jei asmuo neturi gyvenamosios vietos, į savivaldybės, kurioje asmuo gyvena, vykdomąją instituciją. Su savimi privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pvz. tapatybės kortelę, pasą, vairuotojo pažymėjimą). Šiaulių rajono savivaldybėje pirminė teisinė pagalba atsako ir į klausimus pateiktus elektroniniu būdu. Atsakymus galite rasti adresu www.siauliuraj.lt -> Klausimai atsakymai-> Teisiniai klausimai.
Daugiau atsakymų į Jums rūpimus klausimus galite atrasti interneto svetainėje www.infolex.lt ->Diskusijos ir www.teisesgidas.lt -> Užduok klausimą. Pirminė teisinė pagalba turi būti suteikta iš karto, kai asmuo kreipiasi į savivaldybės vykdomąją instituciją. Jei nėra galimybės iš karto suteikti pirminę teisinę pagalbą, pareiškėjui pranešama apie priėmimo laiką, kuris turi būti ne vėlesnis kaip 5 dienos nuo kreipimosi dienos. Pirminę teisinę pagalbą teikia savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai, kurių pareigybių aprašymuose nustatytos teisinio pobūdžio funkcijos, darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, kuriose numatytos teisinio pobūdžio darbo funkcijos, ir gaunantys darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto (toliau - savivaldybių tarnautojai), arba advokatai (advokatų profesinės bendrijos), arba viešosios įstaigos, su kuriais savivaldybės yra sudariusios sutartį.

Savivaldybės institucijos, atsižvelgdamos į pirminės teisinės pagalbos kokybę, efektyvumą ir ekonomiškumą, pasirenka konkretų pirminės teisinės pagalbos teikimo būdą. Pirminės teisinės pagalbos trukmė yra ne ilgesnė kaip viena valanda. Pirminės teisinės pagalbos trukmė gali būti pratęsta savivaldybės vykdomosios institucijos arba jos įgalioto asmens sprendimu. Asmuo dėl pirminės teisinės pagalbos tuo pačiu klausimu gali kreiptis tik vieną kartą. Jeigu, teikiant pirminę teisinę pagalbą, paaiškėja, kad pareiškėjui reikės antrinės teisinės pagalbos, pirminę teisinę pagalbą teikiantis asmuo pareiškėjui padeda surašyti ar surašo prašymą suteikti antrinę teisinę pagalbą. Kai pareiškėjas kreipiasi dėl tos savivaldybės, kurios tarnautojas teikia pirminę teisinę pagalbą, įstaigos veiksmų ar neveikimo, tas savivaldybės tarnautojas informuoja jį apie galimą interesų konfliktą. Jei pareiškėjas sutinka, toks savivaldybės tarnautojas teikia pirminę teisinę pagalbą. Jei pareiškėjas nesutinka, kad pirminę teisinę pagalbą teiktų toks savivaldybės tarnautojas, šis jam pasiūlo kreiptis į advokatą (advokatų profesinę bendriją) ar į viešąją įstaigą, su kuriais savivaldybė yra sudariusi sutartį, arba į Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą. Kai pareiškėjas šiuo atveju kreipiasi į tarnybą, ši organizuoja pirminės teisinės pagalbos teikimą.

Pirminė teisinė pagalba neteikiama, jeigu: 1) pareiškėjo reikalavimai yra akivaizdžiai nepagrįsti;
2) pareiškėjui tuo pačiu klausimu buvo suteikta išsami advokato konsultacija arba yra akivaizdu, kad jis tokią konsultaciją gali gauti nesinaudodamas šio įstatymo nustatyta valstybės garantuojama teisine pagalba;
3) pareiškėjas kreipiasi ne dėl savo teisių ir teisėtų interesų, išskyrus atstovavimo pagal įstatymą atvejus.

Kur kreiptis? Norint gauti pirminę teisinę pagalbą, neprivaloma deklaruoti savo pajamų ir turto. Reikia kreiptis į savivaldybės vykdomąją instituciją pagal savo deklaruotą gyvenamąją vietą.

Nemokamos pirminės teisinės pagalbos teikimo laikas gali keistis. Gyventojai, pageidaujantys gauti pirminę teisinę pagalbą, gali užsiregistruoti telefonu (8 41) 455 278.

Daugiau informacijos apie nemokamą teisinę pagalbą galite rasti šiose svetainėse www.teisinepagalba.lt, www.siauliuraj.lt -> Teisinė informacija, www.teisesgidas.lt ir www.infolex.lt -> Diskusijos.
Daugiau informacijos apie pirminę teisinę pagalbą galite rasti interneto svetainėje www.siauliuraj.lt ->TEISINĖ INFORMACIJA. Nemokama pirminė teisinė pagalba teikiama Šiauliuose V. Montvilos g. 4, Šiauliai. Asmuo atsakingas už pirminės teisinės pagalbos teikimą Šiaulių r. sav. Teisės ir personalo administravimo skyriaus vyriausioji specialistė Ingrida Venckuvienė, V. Montvilos g. 4, 107 kab., tel. (8 41) 455 278, 8 612 93403.

El. p. ingrida.venckuviene@siauliuraj.lt

                                                                                                      PATVIRTINTA
                                                                                                      Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
                                                                                                      2015 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. A-924

VALSTYBĖS GARANTUOJAMOS PIRMINĖS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMO
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE GRAFIKAS

Darbo dienos pavadinimas

Gyventojų aptarnavimo laikas

Šiaulių rajono savivaldybės administracijoje

Pietų pertraukos laikas

Pirmadienis

8.00–12.00, 12.45–17.00

12.00–12.45

Antradienis

8.00–12.00, 12.45–17.00

12.00–12.45

Trečiadienis

9.00–13.00, 13.45–18.00

13.00–13.45

 

*9.00–9.30, 13.15–18.00

12.30–13.15

Ketvirtadienis

8.00–12.00, 12.45–17.00

12.00–12.45

Penktadienis

9.00–13.00, 13.45–16.45

13.00–13.45

PASTABA. * Kiekvieno mėnesio pirmąjį trečiadienį pirminė teisinė pagalba nuo 10.00 val. iki 12.00 val. teikiama Kuršėnų miesto seniūnijoje. Nemokama pirminė teisinė pagalba teikiama iš anksto užsiregistravusiems gyventojams telefonu (8 41) 59 66 48.

                                                                                      PATVIRTINTA

                                                                                      Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
                                                                                      2019 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. A-1994

PIRMINĖS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMO

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNIJŲ GYVENTOJAMS 2020 M. GRAFIKAS

Eil. Nr. Teikimo vieta Data Valandos
  Kuršėnų miesto seniūnija,       J. Basanavičiaus g. 5, Kuršėnai

2020 m. sausio 8 d.

2020 m. vasario 5 d.

2020 m. kovo 4 d.

2020 m. balandžio 1 d.

2020 m. gegužės 6 d.

2020 m. birželio 3 d.

2020 m. liepos 1 d.

2020 m. rugsėjo 2 d.

2020 m. spalio 7 d.

2020 m. lapkričio 4 d.

2020 m. gruodžio 2 d.

10.00–12.00

10.00–12.00

10.00–12.00

10.00–12.00

10.00–12.00

10.00–12.00

10.00–12.00

10.00–12.00

10.00–12.00

10.00–12.00

10.00–12.00
       

VALSTYBĖS GARANTUOJAMOS PIRMINĖS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE TAISYKLĖS 

SKAITYKITE IŠSAMIĄ INFORMACIJĄ...

Informacija atnaujinta 2020-01-05 12:13