Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Paslaugos šeimoms

Projektas „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Šiaulių rajone“

 

Projekto vertė: 313 934,00 eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017 m. sausio 13 d. – 2020 m. sausio 12 d.

Projekto finansavimo šaltiniai: Europos socialinio fondo lėšos, Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto lėšos.

 

Nepaisant to, kad kasmet vis didesnis dėmesys skiriamas socialinių paslaugų teikimui, jų poreikis nemažėja. Šiaulių rajono savivaldybėje prioritetinės socialinių paslaugų gavėjų grupės yra neįgalieji, senyvo amžiaus asmenys, socialinės rizikos vaikai, socialinės rizikos šeimos, likę be tėvų globos vaikai bei asmenys, patyrę socialinę riziką.

Tuo tarpu šeimos, neįtrauktos į socialinės rizikos šeimų sąrašą, tačiau turinčios problemų, kurių išspręsti savo jėgomis nėra pajėgios, nesulaukia reikiamos pagalbos. Atsižvelgiant į tai, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos rengiamame 2017 m. socialinių paslaugų plane buvo numatyta, kad socialinių paslaugų teikimo organizavimas turi būti orientuotas ne tik į pagalbą socialinės rizikos asmenims, bet ir į prevenciją, kompleksiškai teikiamų paslaugų ne socialinės rizikos šeimoms teikimą. Todėl įgyvendinant šį projektą numatyta Šiaulių rajone įkurti bendruomeninius šeimos namus (toliau - BŠN), kuriuose būtų teikiamos kompleksinės paslaugos, siekiant įgalinti šeimas kovoti su iškylančiomis problemomis (šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimo, vaikų psichosocialinės raidos, tarpusavio santykių šeimoje ir kt.), kol jos nėra įsisenėjusios.

Siekiant stiprinti nevyriausybinių organizacijų ir valdžios sektoriaus institucijų bendradarbiavimą BŠN koordinavimas ir paslaugų teikimas perduotas rajone veikiančioms nevyriausybinėms organizacijoms, turinčioms pakankamus finansinius, materialinius bei žmogiškuosius išteklius, reikalingus šių paslaugų teikimui bei patirties teikiant panašaus pobūdžio paslaugas. BŠN paslaugų teikimą ir koordinavimą užtikrina trys Nevyriausybinės organizacijos – VšĮ "Eterna Vita", VšĮ "Socialinės integracijos centras" ir Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Šiaulių skyrius. Šios organizacijos turi ilgametę darbo socialinėje srityje patirtį, glaudžiai bendrauja su Šiaulių rajono gyventojais, turi sukaupusios pakankamai informacijos apie jų poreikius ir iškylančias problemas, todėl padeda užtikrinti, kad informacija apie galimybes pasinaudoti teikiamomis paslaugas pasiektų didžiąją dalį Šiaulių rajono gyventojų.

 

Projekto tikslas

Sudaryti sąlygas Šiaulių rajone gyvenančioms šeimoms gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, padedant įveikti iškilusias problemas ir krizes bei derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.

 

Projekto veiklos

Įgyvendinant projektą Šiaulių rajone bus įsteigti bendruomeniniai šeimos namai (BŠN), kuriuose rajono gyventojai turės galimybę gauti šias kompleksines paslaugas šeimoms:

- paslaugų teikimo koordinavimas užtikrinant „vieno langelio“ principą;

- psichosocialinė pagalba;

- šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos;

- vaikų priežiūra (atokvėpio valandėlė);

- pavėžėjimas.

 

Projekto rezultatas

Šiaulių rajone gyvenančioms šeimoms sudarytos sąlygos gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, užtikrinant paslaugų prieinamumą kuo arčiau gyvenamosios vietos ir padėti įveikti iškilusius sunkumus ir krizes bei derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus. Tikimasi, kad įgyvendinus projektą Šiaulių rajone sumažės į socialinės rizikos sąrašą įtrauktų šeimų ir jose augančių vaikų skaičius. Projekto metu vykdomų mokymų, konsultacijų ir renginių dėka bus užtikrintas aktyvesnis bendravimas šeimose ir tarp šeimų, skatinamas rajono gyventojų savarankiškumas, visuomeniškumas.

Projekto metu Kuršėnų mieste įkurti dveji Bendruomeniniai šeimos namai, kuriuose Šiaulių rajone gyvenančių šeimų nariams sudarytos galimybės naudotis teisininko ir psichologo paslaugomis. Taip pat, šeimos noriai dalyvauja šeimų klubų veiklose, projekto dalyviams teikiamos trumpalaikės vaikų priežiūros bei pavėžėjimo paslaugos. Užsiėmimų metu ugdomi šeimos gyvenime reikalingi įgūdžiai, įtraukiant visus šeimos narius į bendras veiklas, organizuojant šeimoms skirtus renginius, skatinant savanorystę. Projekto partnerių (Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Šiaulių rajono skyriaus, Socialinės integracijos centro ir VšĮ „Eterna Vita“) teikiamų paslaugų tikslas – paskatinti rajono šeimas kartu dalyvauti viešuosiuose renginiuose, suvienyti skirtingų amžiaus grupių šeimos narius, skatinti kokybišką laisvalaikio leidimą su šeima. Vykdomos veiklos sulaukia didžiulio rajono gyventojų susidomėjimo.

Visa informacija apie vykdomas veiklas ir užsiėmimus:

https://www.facebook.com/BSNsiauliuraj/?eid=ARBL3krnvAVqO32G4vQ4hMqZK_OANoxbAuHTCfqY9hUMrPcF3aNk_tq4MNN6p3vr-xUd1rl9_9luNtTJ

 

 

Projekto vadovė

Eglė Petrylienė, Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė,

Tel. 8 (41) 596 683, el. p. egle.petrylienė@siauliuraj.lt