Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

Adresas: V. Montvilos g. 4, 76337 Šiauliai,

tel. (8 41)  596 671, el. p. kontrole@siauliuraj.lt

Darbo laikas  I-IV   8.00 - 17.00 val.
   V    8.00 - 15.45 val.
Pietų pertrauka   12.00 - 12.45 val.

ASMENŲ PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO IR JŲ APTARNAVIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOJE TVARKOS APRAŠAS


 SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIUS (SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA)

1. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba yra savivaldybės biudžetinė įstaiga prižiūrinti, ar teisėtai, efektyviai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas bei patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai.

   * Savivaldybės kontrolieriaus (savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos) veikla grindžiama nepriklausomumo, teisėtumo, viešumo, objektyvumo ir profesionalumo principais.
   * Savivaldybės kontrolierius (savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba) savo veikloje vadovaujasi Vietos savivaldos ir kitais įstatymais, valstybinio audito reikalavimais, Valstybės kontrolės parengtomis metodikomis ir kitais teisės aktais.
   * Savivaldybės kontrolieriaus, savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojų tarnybos santykių teisiniai pagrindai nustatyti Valstybės tarnybos ir Vietos savivaldos įstatyme.
   * Savivaldybės kontrolierius, savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojai negali būti tos savivaldybės tarybos nariais ir darbo laiku negali dalyvauti politinių partijų veikloje. Be to, savivaldybės kontrolieriaus ir savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojo pareigos nesuderinamos su jokiomis kitomis renkamomis pareigomis valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir įmonėse.
   * Savivaldybės kontrolierius į pareigas priimamas konkurso būdu ir iš jų atleidžiamas Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Savivaldybės kontrolierius privalo turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 3 metų darbo finansų, ekonomikos, teisės, audito, kontrolės arba viešojo administravimo srityse stažą.

PAGRINDINĖS SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS (SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS) FUNKCIJOS

1. Siekdami veiklos tikslo ir atlikdami Tarnybai pavestus uždavinius, Savivaldybės kontrolierius, Savivaldybės kontrolės
ir audito tarnybos valstybės tarnautojai vykdo šias pagrindines funkcijas:

1.1. atlieka išorės finansinį ir veiklos auditą savivaldybės administracijoje, savivaldybės administravimo subjektuose ir savivaldybės kontroliuojamose įmonėse;

1.2. kiekvienais metais rengia ir Tarybos reglamente nustatytais terminais ir tvarka teikia savivaldybės Tarybai išvadą dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos ir išvadą dėl pateikto tvirtinti biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio;

1.3. rengia ir savivaldybės Tarybai teikia sprendimams priimti reikalingas išvadas dėl savivaldybės naudojimosi bankų kreditais, paskolų ėmimo ir teikimo, garantijų suteikimo ir laidavimo kreditoriams už savivaldybės kontroliuojamų įmonių imamas paskolas;

1.4. rengia ir savivaldybės Tarybai teikia sprendimams priimti reikalingas išvadas, suteikiančias savivaldybės Tarybai pagrindą tvirtinti koncesijos konkurso sąlygas ir pagrindines koncesijos sutarties sąlygas; savivaldybės Tarybai nustačius konkurso etapus iki koncesijos sutarties pasirašymo, rengia išvadas galutiniam koncesijos sutarties projektui;

1.5. rengia ir savivaldybės Tarybai teikia sprendimams priimti reikalingas išvadas, suteikiančias savivaldybės Tarybai pagrindą tvirtinti viešųjų pirkimų sąlygas, būdą ir pagrindines sutarties dėl partnerystės su privačiais subjektais sąlygas; savivaldybės tarybai nustačius viešųjų pirkimų sąlygas, būdą ir pagrindines sutarties dėl partnerystės su privačiais subjektais sąlygas, iki partnerystės su privačiais subjektais sutarties pasirašymo rengia išvadas galutiniam partnerystės su privačiais subjektais sutarties projektui;

1.6. rengia ir savivaldybės Tarybai teikia sprendimams priimti reikalingas išvadas dėl skolininkų ir skolininkų, už kurių įsipareigojimų įvykdymą garantuoja valstybė, ūkinės ir finansinės būklės, taip pat dėl iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, teikiamų paskolų ir valstybės garantijų teikimo, paskolų naudojimo pagal tikslinę paskirtį ir paskolų grąžinimo;

1.7. nagrinėja iš gyventojų gaunamus prašymus, pranešimus, skundus ir pareiškimus dėl savivaldybės lėšų ir turto, patikėjimo teise valdomo valstybės turto naudojimo, valdymo ir disponavimo juo ir teikia išvadas dėl tokio tyrimo rezultatų;

1.8. Administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatytais atvejais surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus ir įstatymų nustatyta tvarka juos teikia nagrinėti savivaldybės Tarybos Administracinei komisijai.

1.9. Valstybės kontrolės prašymu teikia savivaldybės kontrolieriaus (savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos)atliktų auditų ataskaitas ir darbo dokumentus audito išorinei peržiūrai atlikti;

1.10. atlieka įstatymuose ir kituose teisės aktuose priskirtas funkcijas.

PAGRINDINIAI NORMINIAI AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS VEIKLĄ

AUDITŲ ATASKAITOS, IŠVADOS

2019 METAI

Data 

 Pavadinimas 

 Ataskaita

 Išvada

2019-08-26 VšĮ Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centro sutarčių, susijusių su turto valdymu, teisėtumo vertinimas Ataskaita  
2019-07-12 Šiaulių rajono savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto lėšų ir turto naudojimo finansinio (teisėtumo) audito rezultatai Ataskaita Išvada
2019-06-17 Dėl Šiaulių rajono savivaldybės garantijos suteikimo   Išvada (VA-6(5.1))
2019-06-14

Dėl Šiaulių rajono savivaldybės garantijos suteikimo

  Išvada (VA-5(5.1)) 
2019-05-10

Dėl Šiaulių rajono savivaldybės garantijos suteikimo

  Išvada (VA-4(5.1))
2019-04-17

Socialinių paslaugų vertinimas Šiaulių rajono savivaldybėje

Ataskaita  
2019-03-12

Dėl galimybės imti ilgalaikę paskolą investicijų projektams finansuoti

 

Išvada (VA-1(5.1))

2018 METAI

Data 

 Pavadinimas 

 Ataskaita

 Išvada

2018-07-13

Dėl galimybės imti ilgalaikę paskolą investicijų projektams finansuoti

 

Išvada

 2018-07-11

Šiaulių rajono savivaldybės 2017 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto lėšų ir turto naudojimo finansinio (teisėtumo) audito rezultatai

 Ataskaita  Išvada
 2018-06-06

Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų centro 2017 metų ataskaitų rinkinio teisingumas bei lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumas

 Ataskaita  

ARCHYVAS

 

VEIKLA:

    Veiklos planai;

    Veiklos ataskaitos;

    Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai;

    Finansinių ataskaitų rinkiniai;

    Viešieji pirkimai.

 

 

Saulius Mickus

Savivaldybės kontrolierius
saulius.mickus@siauliuraj.lt
(8 41) 596 671 ~ 671
Funkcijos Veiklos uždaviniai

Birutė Bunokienė

Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotoja
birute.bunokiene@siauliuraj.lt
(8 41) 596 671 ~ 671
Funkcijos Veiklos uždaviniai

Aurelija Drazdauskaitė

Vyresnioji patarėja
aurelija.drazdauskaite@siauliuraj.lt
(8 41) 596 671 ~ 671
Funkcijos Veiklos uždaviniai

Informacija atnaujinta 2020-01-05 18:18