Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Rengiami dokumentai

PRADEDAMAS RENGTI ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMAS

2019-08-07 Dalintis

Planavimo organizatorius: Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 263, LT-76337 Šiauliai, Tel. (8 41) 59 66 42, el.p. prim@siauliuraj.lt, interneto svetainė: www.siauliuraj.lt.

Plano rengėjas: UAB CityForm LT, S. Žukausko g. 4-108, LT-08224 Vilnius, Projekto vadovė – Giedrė Ratkutė Skačkauskienė, tel. 8 698 79972, el. p. g.ratkute@cityform.lt.

Planavimo pagrindas – Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 4 d. sprendimas Nr. T-247 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo“.

Planavimo terminai – 2019-2020 metai.

Planavimo darbų programa (susipažinti su visa darbų programa galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), TPD numeris K-RJ-91-18-464.

Planuojamos teritorijos adresas – Šiaulių rajono savivaldybės teritorija.

Teritorijų planavimo lygmuo – savivaldybės lygmuo.

Teritorijų planavimo rūšis – kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas.

 

Planavimo tikslai:

Vadovaujantis Šiaulių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos 2013-2016 metų ataskaitos išvadomis, ekonominės, socialinės bei demografinės raidos tendencijomis bei pasikeitusiu teritorijų planavimo teisiniu reguliavimu, parengti Šiaulių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimą, planuojant sprendinius ne trumpesniam kaip 10-ies metų laikotarpiui; Patikslinti gyvenamųjų vietovių, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros vystymo ir įgyvendinimo gaires, patikslinti esamas ir nustatyti naujas plėtrai reikalingas teritorijas, esamoms nustatyti apribojimus; Numatyti ir patikslinti teritorijas pramonės ir sandėliavimo objektų statybai; Numatyti naujas potencialių vėjo jėgainių statybos teritorijas; Numatyti priemones, užtikrinančias gamtos išteklių racionalų naudojimą, kraštovaizdžio tvarkymą, ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo objektų išsaugojimą; Nustatyti prioritetines teritorijų funkcines zonas ir jų pagrindines žemės naudojimo paskirtis, o reikalui esant, tiksliai įvardinti arba pakeisti esamus veiklos plėtojimo ir apribojimų reikalavimus, žemės sklypų naudojimo būdą; Numatyti teritorijas visuomenės poreikiams reikalingų objektų plėtrai ir į bendrąjį planą integruoti teritorijas, kurios jau patvirtintos reikalingomis visuomenės poreikiams; Sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamas kokybės gyvenimo sąlygas; Numatyti teritorijas prekybos centrų statybai; Integruoti paengtus ir patvirtintus bendruosius planus Šiaulių rajone; Suderinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybės ir valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų ir galimybių; Peržiūrėti, įvertinti ir pagal poreikį integruoti Specialiojo teritorijų planavimo dokumentus į bendrąjį planą.

 

Planavimo uždaviniai:

Suformuoti planavimo lygmenį atitinkančias teritorijos funkcinio ir erdvinio vystymo kryptis; Tikslinti esamų ir planuojamų pagrindinių turistinių trasų, dviračių takų ir rekreacinių zonų plėtros sprendinius; Nustatyti esamas ir/ar planuojamas sanitarines apsaugos zonas; Nustatyti rajono teritorijos funkcines zonas ir jose galimus teritorijų naudojimo tipus, įvertinus rajono gamtinį karkasą ir nustačius kraštovaizdžio tvarkymo priemones; Numatyti rajono gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimą ir pažinimą, ekologinei pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą; Kurti veiką, saugią, darnią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas gyvenamosiose vietovėse; Sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamas kokybės gyvenimo sąlygas; Derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybių ir valstybės interesus dėl teritorijos išsaugojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų; Sudaryti sąlygas racionaliam žemės naudojimui ir žemės ūkio veiklai skatinti; Numatyti naujas potencialių vėjo jėgainių statybos teritorijas ir infrastruktūros koridorius; Nustatyti bendrojo plano spragas ir kolizijas, nustatyti problemines situacijas; Atsižvelgiant į naujus demografinius duomenis, išanalizuoti realius naujos socialinės infrastruktūros (švietimo, sveikatos, kultūros ir sporto) objektų poreikius; Peržiūrėti atskirtų bendrojo plano dalių sprendinių aktualumą, jei reikalinga – sprendinius tikslinti arba parengti naujus; Remiantis valstybės lygmens teritorijų planavimo dokumentais (nacionalinis kraštovaizdžio tvarkymo panas ir kt.) nustatyti gyvenamųjų vietovių kraštovaizdžio savitumui svarbias teritorijas ir gamtinius elementus, panoramas, numatyti vizualinę jų apsaugą; Atsižvelgti į esamus saugomų teritorijų planavimo dokumentus ir juose numatytus teritorijų tvarkymo sprendinius; Planuojant sprendinius, atsižvelgti į Šiaulių rajono savivaldybės 2017-2023 strateginės plėtros plano prioritetus ir strateginius tikslus. Numatyti priemones juos įgyvendinti, planuojant rajono savivaldybės teritoriją; Išnagrinėti alternatyvių atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo galimybes ir jiems reikalingas teritorijas; Planuojant sprendinius, įvertinti planavimo organizatoriaus pateiktus ir planavimo metu teikiamus gyventojų pasiūlymus dėl bendrojo plano keitimo sprendinių; Siekiant užtikrinti tinkamą bendrojo plano sprendinių įgyvendinimą ir įgyvendinimo stebėseną, turi būti parengta bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo programa su priemonių planu 2019-2030 metams, sprendiniuose turi būti numatyti planuojami įgyvendinti savivaldybės bendrojo plano rodikliai pagal Kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos turinio ir stebėsenos atlikimo tvarkos aprašo 3 priedą.

 

Planavimo procesas ir etapai: bendrojo plano keitimas derinamas, tikrinamas, tvirtinamas, registruojamas ir paskelbiamas Teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): Vyriausybės nustatyta tvarka bus atliekamos Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procedūros. Apie jas informacija bus teikiama papildomai.

Koncepcijos nepriklausomas vertinimas: Neatliekamas.

Bendrojo plano keitimas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, ir kitais galiojančiais teisės aktais, galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais, planavimo darbų programa, teritorijų planavimo sąlygomis.

 

Išsamesnė informacija teikiama Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir paveldosaugos skyriuje, Vilniaus g. 263, LT-76337 Šiauliai, Kontaktiniai asmenys: Vilija Vaičekauskienė tel. (8 41) 596649, el. p. vilija.vaicekauskiene@siauliuraj.lt, Jovita Rūkienė tel. (8 41) 500016, el. p. jovita.rukiene@siauliuraj.lt

 

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.