Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Rengiami dokumentai

INFORMACIJA APIE RENGIAMĄ DETALIOJO PLANO BERTUŽIŲ KAIME KOREGAVIMĄ

2019-09-09 Dalintis

Šiaulių rajono savivaldybės administracija informuoja, kad rengiamas „Šiaulių miesto buitinių atliekų sąvartyno ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės detaliojo plano Kairių kaime, Kairių seniūnijoje, Šiaulių rajone", patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2004 m. lapkričio 4 d. sprendimu Nr. T-219 „Dėl detaliųjų planų patvirtinimo ir komisijos sudarymo", koregavimas.

Planuojamos teritorijos adresas: žemės sklypas Šiaulių g. 24, Bertužių k., Kairių sen., Šiaulių r. Planuojamos teritorijos plotas - 27,8964 ha.

Planavimo pagrindas: Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. A-385.

Detaliojo plano koregavimo tikslai: teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas (sklypo naudojimo būdo (-ų), statinių statybos zonos, statinių aukštingumo, užstatymo tankio, užstatymo intensyvumo nustatymas), planuojamos teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais būdų ir susisiekimo komunikacijų išdėstymas, specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nurodymas, servitutų poreikio nustatymas (pagal poreikį) Šiaulių rajono savivaldybėje, Kairių seniūnijoje, Bertužių kaime, Šiaulių g. 24 (kadastro Nr.9124/0008:141).

Detaliojo plano koregavimo uždaviniai: nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus esamos didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės naudojimui; nustatyti statinių statybos zonos, statinių aukštingumo, užstatymo tankio, užstatymo intensyvumo, planuojamos teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais būdų ir susisiekimo komunikacijų išdėstymo, specialiųjų žemės naudojimo sąlygų reglamentus.

Planavimo organizatorius: Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorius (Vilniaus 263, Šiauliai, tel. (841) 596 655, el. paštas direktorius@siauliuraj.lt).

Planavimo iniciatorius: VšĮ ,,Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“, Pramonės g. 15-71, Šiauliai.

Detalaus plano koregavimo rengėjas: UAB ,,Nemuno deltos projektai“, Turgaus g. 5, Šilutė. Teritorijų planavimo vadovė architektė Alma Čepienė, kvalifikacijos atestato Nr. ATP 695, tel. Nr. 8 441 61644, 8 686 75839, plano rengėjas – teritorijų planavimo specialistas Gintautas Tamošaitis.

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atlikimo būtinumas: neatliekamas.

Susipažinti su parengta detaliojo plano korektūra, viešinama supaprastinta tvarka, galima nuo 2019 m. rugsėjo 16 d. iki 2019 m. rugsėjo 30 d. imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Šiaulių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.siauliuraj.lt bei projekto iniciatoriaus ir rengėjo patalpose.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento teikiami raštu planavimo organizatoriui Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Vilniaus 263, Šiauliai, tel. (841) 596 655, el. paštas direktorius@siauliuraj.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. Nr. K-VT-91-19-202, visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo supažinimo pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ar jo įgalioto asmens vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas.

Informacija apie planavimo eigą, darbų programą teikiama planavimo organizatoriaus, plano iniciatoriaus įgalioto atstovo, plano rengėjo patalpose ir Teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (proceso Nr. K-VT-91-19-202).

PRIDEDAMA:

1. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymas Nr.A-385 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo, organizavimo bei planavimo tikslų ir sutarties sudarymo“ – 1 lapas.

2. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinta Planavimo darbų programa – 2 lapai.

3. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo 2019 m. kovo 15d. sutartis Nr.1RZ -266(3.54)

4. Koreguojamo detaliojo plano aiškinamasis raštas

5. Koreguojamo detaliojo plano pagrindinis brėžinys