Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Atviri duomenys

Šiaulių rajono savivaldybės duomenys yra atveriami vadovaujantis Šiaulių rajono savivaldybės administracijos duomenų atvėrimo taisyklėmis, patvirtintomis administracijos direktoriaus 2016 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. A-1395.

Jei turite klausimų arba pasiūlymų, galite kreiptis el. paštu atviriduomenys@siauliuraj.lt

Atvertus duomenis ir informaciją atvirų duomenų naudotojai gali naudoti pakartotinai, kaip nustatyta įstatymuose ir kituose teisės aktuose.

Administracijos atviras leidimas pakartotinai naudoti informaciją suteikia teisę pareiškėjui be atskiro institucijos sutikimo gauti teikiamą informaciją:

  • viešai skelbti bet kokiu būdu, taip pat padaryti ją viešai prieinamą internetu ar kitais elektroninių ryšių tinklais;
  • atgaminti bet kokia forma ar būdu;
  • versti į kitas kalbas;
  • adaptuoti, apdoroti ar kitaip perdirbti;
  • platinti ir kitaip teikti (perduoti) tretiesiems asmenims.

Iš institucijos gauta informacija negali būti iškraipoma ir (arba) naudojama siekiant tiesiogiai reklamuoti produktus ar paslaugas arba siekiant sudaryti prielaidą, kad produktas ar paslauga yra institucijos remiami ar kitaip skatinami, taip pat naudojama neteisėtais, nedorais, apgaulingais, nesąžiningais tikslais ar remiant tokius tikslus ir naudojama taip, kad klaidintų trečiuosius asmenis.

Pareiškėjas, pakartotinai naudodamas iš institucijos gautą informaciją, privalo nurodyti informacijos šaltinį ir datą, kada informacija buvo gauta, taip pat užtikrinti, kad nebus pažeistos kitų asmenų teisės ir teisėti interesai.

Informacijos rinkmenys:

Duomenų pavadinimas Atnaujinimo
periodiškumas
Savivaldybės biudžeto duomenys Metinis

Švietimas

Rugsėjo 1 d.,
sausio 1 d.
Licencijų verstis mažmenine prekyba, alkoholiniais gėrimais, tabako gaminiais sąrašas Ketvirtinis
Išorinės reklamos duomenys Ketvirtinis
Viešųjų pirkimų duomenys Ketvirtinis
Savivaldybės kontroliuojamų įstaigų sąrašas Metinis
Savivaldybės tarnybinių lengvųjų automobilių sąrašas Ketvirtinis

 


IVPK pasirašė sutartį dėl projekto „Atvirų duomenų platformos, įgalinančios efektyvų viešojo sektoriaus informacijos pakartotinį panaudojimą verslui, ir jos valdymo įrankių sukūrimas“ įgyvendinimo (2017-10-30)

TEISINIS REGULIAVIMAS LIETUVOJE

Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas

Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 30 d. nutarimas Nr. 739 „Dėl Atlyginimo už valstybės registrų ir kadastrų duomenų teikimą dydžių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimas Nr. 881 „Dėl Registrų steigimo, kūrimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Viešojo sektoriaus duomenų atvėrimo rekomendacijos, patvirtintos susisiekimo ministro 2016 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. 3-245(1.5E)

Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijose, patvirtintose Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. T-36

Informacija atnaujinta 2019-12-12 10:31