Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Skelbimai

INFORMACIJA APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL UAB „NTPV“ NAUDOJIMO LEISTINUMO POVEIKIO APLINKAI POŽIŪRIU

2019-12-11 Dalintis

Informacija apie priimtą sprendimą dėl UAB „NTPV“ Šiaulių r. Arvydiškės II smėlio telkinio naujo ploto (apie 9,9 ha) naudojimo leistinumo poveikio aplinkai požiūriu

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau-PŪV) užsakovas – UAB „NTPV“, Ramygalos g. 13-9, LT 36210 Panevėžys; adr. koresp. : Klaipėdos g. 64, LT- 35194 Panevėžys, mob. tel. 8 606 14770, el. p. uabntpv@gmail.com

Poveikio aplinkai vertinimo (toliau-PAV) dokumentų rengėjas – UAB GIK projektai, Konstitucijos pr. 23, LT- 08105 Vilnius, Mob. tel.: +370 662 38817, el. p.: info@bpimone.lt

PŪV pavadinimas – Šiaulių r. Arvydiškės II smėlio telkinio naujo ploto (apie 9,9 ha) naudojimas.

PŪV vieta - Šiaulių rajonas, Bubių seniūnija, Šalpirčių kaimo teritorija.

PŪV aprašymas - smėlio išteklių gavyba (atviru kasiniu (karjeru)) detaliai išžvalgytame Arvydiškės II telkinio dalyje.

Pagrindinių priemonių, numatytų neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo pasekmėms likviduoti, trumpas aprašymas: PŪV teritorijos rekultivacija dalinai užpilant karjero iškasą dangos gruntu, nulėkštinant šlaitus ir apsodinant teritoriją miško želdiniais bei apsėjant žoliniais augalais. Sausros metu, grunto išvežimo kelio atkarpų prie artimiausių sodybų laistymas vandeniu.

PAV ataskaitai ir PŪV galimybėms pritarė: Šiaulių rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Šiaulių departamentas, Šiaulių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo departamento prie KM Šiaulių skyrius, Lietuvos geologijos tarnyba prie AM. PAV ataskaitai ir PŪV galimybėms nepritarė: Kurtuvėnų regioninio parko direkcija (toliau-KRPD).

Visuomenės informavimas ir dalyvavimas: Visuomenė apie parengtą PAV ataskaitą buvo informuota: Šiaulių rajono savivaldybės tinklapyje (2017-05-12); Laikraštyje ,,Šiaulių kraštas“ (2017-05-16); Laikraštyje ,,Lietuvos žinios“ (2017-05-13); Bubių seniūnijos skelbimų lentoje (2017-05-12); UAB ,,NTPV“ ir UAB GIK projektai (buvusi B. Pinkevičiaus IĮ) patalpose; Rengėjo tinklapyje www.bpimone.lt. Viešas visuomenės susirinkimas dėl PAV ataskaitos įvyko 2017-06-02, 17.30 val., Bubių seniūnijos patalpose. Iki viešo susirinkimo pradžios ir PAV proceso metu dėl PAV ataskaitos gautos pastabos ir pasiūlymai iš KRPD. Aplinkos apsaugos agentūra (toliau-AAA) savo tinklalapyje www.gamta.lt visuomenei apie gautą PAV ataskaitą paskelbė 2017-11-17.

Atsakingos institucijos sprendimo pobūdis: AAA 2019-12-04 raštu Nr. (30.2)-A4E-6379 priėmė sprendimą, kad PŪV – Šiaulių rajono Arvydiškės II smėlio telkinio naujo ploto (apie 9,9 ha) naudojimas – neleistina, pagal parengtą PAV ataskaitą. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant sprendimą: 1. PŪV neatitinka Lietuvos Respublikos miškų įstatymo nuostatų. 2. PŪV vieta patenka į ypač raiškios ir vidutinės vertikaliosios sąskaidos atvirų ir pusiau atvirų erdvių kraštovaizdį (V2H2-a). 3. Pagal KRPD, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie AM ir LR aplinkos ministerijos išdėstytą nuomonę ir argumentus, PŪV grėsmės Kurtuvėnų regioninio parko gamtinėms vertybėms ir rekreaciniams ištekliams yra realios. Susipažinti su išsamesne informacija apie priimtą sprendimą dėl PŪV neleistinumo pasirinktoje vietoje galima Aplinkos apsaugos agentūroje – A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel 8 706 62008 (www.gamta.lt), arba UAB GIK projektai, Konstitucijos pr. 23 (A korp.) 235 kab., Vilnius, tel. 8 662 38817 (www.bpimoke.lt)

UAB GIK projektai 2019-12-09 raštas Nr. 239/19

Informacija atnaujinta 2019-12-11 11:05